Om

Föreningen Musikhuset är en ideell kulturförening som bildades 1979. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden förening och vår verksamhet består främst av konserter men har genom åren även bestått av teater, musikaler, festivaler, film, foto, konst m.m

Styrelsen 2021:

 • Ordförande:
  • Eleonora Nordström
   Mail: eleonora@musikhuset.org
 • Kassör:
  • Josefin Lundgren
 • Ledamöter:
  • Cecilia Brandehav
  • Oscar Sundelin
  • Annabel Lundgren
  • Jonas Johansson
 • Suppleanter:
  • Oskar Edberg
  • Oskar Ödmark

Föreningen Musikhusets stadgar

Senast ändrade 1982-03-20

§1 Namn
Föreningens namn är Musikhuset.

§ 2 Form
Musikhuset är en ideell förening, ansluten till Kontaktnätet – riksorganisation för en ickekommersiell kultur.

§ 3 Syfte
Se bilagd målsättning

§ 4 Styrelsemöte
Styrelsen beslutar över löpande frågor, är underställd medlems- och årsmöte. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsemöte ska hållas minst en gång i månaden. Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsemötena är öppna.

§ 5 Medlemskap
Föreningen är öppen. Medlem är den som köpt medlemskort. Medlem har rätt till full insyn i verksamheten, närvarande-, yttrande- och förslagsrätt på alla möten. Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöte.

§ 6 Möten
Medlemsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg. Det bör hållas minst tre medlemsmöten per år. Medlemsmöte skall sammankallas om 40 medlemmar så kräver.
Årsmöte skall sammankallas 14 dagar i förväg och skall behandla följande: verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer.

§ 7 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.

§ 8 Uteslutning
Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har rösträtt.

§ 9 Omröstning
Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid års- och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom i personval, där lotten skiljer.

§ 10 Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten.

§ 11 Upplösning
Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel.

Målsättning för föreningen Musikhuset, Örnsköldsvik

Senast ändrade 1982-03-20

 • VI VILL främja den levande kulturen för att ge ett alternativ till det alltmer passiviserande nöjes- och kulturutbudet.
 • VI VILL i första hand tillvarata de lokala amatörgruppernas intressen genom att hålla ihop, stimulera och utveckla deras verksamhet.
 • VI VILL verka för ett bredare utbud med en helgverksamhet av god kvalitet i drogfri miljö, där grupperna får möjlighet att uppträda, och där de kan få kontakt med varandra, och med publiken.
 • VI VILL verka för ökade möjligheter ges att delta i musikteater och andra kulturaktiviteter i samarbete med studieförbund och andra intresserade.
 • VI VILL med vår verksamhet bidra till den nödvändiga höjningen av den kulturella nivån på nöjesverksamheten i Ö-vik, genom att stimulera kontakten mellan grupperna, och motivera dem till ökat engagemang för varandra och för musik och övrig kultur i Ö-vik.